ආධාර

ජපානය එකට එක කරයි, ආධාර නවත්වයි; ඉදිරියේදී රටේ දැඩි විදුළි හිඟයක් ඇතිවීමේ ඉඩකඩක්

රජය විසින් කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ ව්‍යාපෘතිය (CRT) අවලංගු කිරීමත් සමග ජපානය මගින් 'මහ කොළඹ විදුලි සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීමේ පාඩු...