ආධාර

ඔබට නිවාඩුවක් ගත කිරීමට යාමට අවශ්‍ය නම්, ශ්‍රී ලංකාවට යන්න – ඉන්දීය විදෙස් ඇමති

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය තුළ ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් සහය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් අතර ඉන්දියාවේ ප්‍රතිරූපය ඉහළ නැංවීමට ප්‍රධාන...

රටේ පවුල් 57ලක්ෂයෙන් 34ලක්ෂයක් ජීවත්වීමට රජයෙන් ආධාර ඉල්ලයි

රටේ පවුල් පනස් හත් ලක්ෂයෙන් තිස් හතර ලක්ෂයක් ජීවත් වීමට උදව් කරන්නැයි රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය...