ආධාර

රටේ පවුල් 57ලක්ෂයෙන් 34ලක්ෂයක් ජීවත්වීමට රජයෙන් ආධාර ඉල්ලයි

රටේ පවුල් පනස් හත් ලක්ෂයෙන් තිස් හතර ලක්ෂයක් ජීවත් වීමට උදව් කරන්නැයි රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය...

ශ්‍රී ලංකාවේ මි. 3.4ක ජනතාවකට ආහාර, ඖෂධ ඇතුළු ජීවිත ආරක්ෂක ආධාර අවශ්‍යයි – එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය

මෙරට මිලියන 3.4ක ජනතාවකට ආහාර, ඖෂධ ඇතුළු ජීවිත ආරක්ෂක ආධාර අවශ්‍ය වී ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි. නිදහසෙන් පසු...

පෝෂණ ඌණතාවයෙන් පෙළෙන පවුල් 61,000කට මසකට රුපියල් 10,000ක්

පෝෂණ ඌණතාවයෙන් පෙළෙන පවුල් 61,000කට මසකට රුපියල් 10,000 බැඟින් මාස හතරක කාලයකට සහනාධාරයක් ලබා දෙන බව මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ හා...