ආධාර

ශ්‍රී ලංකාවේ මි. 3.4ක ජනතාවකට ආහාර, ඖෂධ ඇතුළු ජීවිත ආරක්ෂක ආධාර අවශ්‍යයි – එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය

මෙරට මිලියන 3.4ක ජනතාවකට ආහාර, ඖෂධ ඇතුළු ජීවිත ආරක්ෂක ආධාර අවශ්‍ය වී ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි. නිදහසෙන් පසු...

පෝෂණ ඌණතාවයෙන් පෙළෙන පවුල් 61,000කට මසකට රුපියල් 10,000ක්

පෝෂණ ඌණතාවයෙන් පෙළෙන පවුල් 61,000කට මසකට රුපියල් 10,000 බැඟින් මාස හතරක කාලයකට සහනාධාරයක් ලබා දෙන බව මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ හා...

ජපානයෙන් ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර රජයේ රෝහලට ජපන් යෙන් මිලියන 500ක්

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර රජයේ රෝහලේ බෝ නොවන රෝග සත්කාර පහසුකම් වර්ධනය කිරීම සඳහා ජපන් ව්‍යාපෘති නොවන ආධාර යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ජපන්...