අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ජන හා නිවාස සංගණනයක් පවත්වන ලෙසට අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

මුදල් ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා වශයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ‍2023 – 2024 වර්ෂවලදී මෙරට ජන හා නිවාස...

ග්‍රාම නිලධාරීන්ට සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුර ලබා දෙමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ස්ථිර සහ සක්‍රීය සේවයේ නියුතු සියලුම පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරියෙක්ම නිල බලයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ සාමදාන විනිශ්චයකාරවයෙක් කරමින් අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු...

සේවා තුනක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නියෝගයකට අනුව, විදුලිබල සැපයීම, ඛනිජ තෙල් සහ රෝහල් සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරමින් අති විශේෂ...