සෞඛ්‍යය

සතියක් හුමාලය ආශ්වාස කිරීමෙන් කෝවිඩ්-19 වැළඳීම වළක්වා ගත හැකි බවක් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පැවසුවේ නැත!

කෝවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වීම වළක්වා ගත හැකි ක්‍රම පිළිබඳව උපදෙස් දෙමින් ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය මෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේද විවිධාකාරයේ...

ශ්‍රී ලංකාවේ වායු දූෂණ මට්ටමේ අසාමාන්‍ය ඉහළ යාමක්

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ වායු ගුණ මැණිමේ මධ්‍යස්ථාන වල දත්තයන්ට අනුව මේ දින වල ශ්‍රී ලංකාවේ වායු දූෂණ මට්ටමේ අසාමාන්‍ය...