සෞඛ්‍යය

“අපිත් මිනිස්සු, අපි ගැනත් පොඩ්ඩක් බලන්න. ගෙදර හිටිය නම් අපි කොත්තමල්ලි බොනවා, මෙතන දොස්තර කෙනෙක්වත් නෑ”

"අපිත් මිනිස්සු, අපි ගැනත් පොඩ්ඩක් බලන්න. කවුරුවත් අපි ගැන බලන්නේ නෑ. පැනඩෝල් පෙත්තක් දෙන්නවත් කවුරුවත් නෑ. ගෙදර හිටිය නම් මීට...

ඇතැම් පෞද්ගලික රෝහල් දිනකට PCR 1200ක් කරනවා – රජයේ ආයතන 24කට 10,000ක් කරගන්න බෑ – GMOA

ඇතැම් පෞද්ගලික රෝහල් දිනකට PCR පරීක්ෂණ 1200ක් පමණ සිදු කරන නමුත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආයතන 24ක්ම එකතුවීත් දිනකට PCR පරීක්ෂණ 10,000ක්...

මේක ජාවාරමක් ධාරිතාව පෙන්වලා පීසීආර් මාෆියාවක් පටන් අරන් – වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංගමය

දැනට කොවිඞ්-19 හඳුනා ගැනීමට පීසීආර් පරීක්ෂණ කළ හැකි රජයේ රසායනාගාර කොපමණ තිබේ ද? දැනට පීසීආර් පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන් රජයේ රසායනාගාර...