සෞඛ්‍යය

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ කිරි පරිභෝජනය සීමාව ඉක්මවලා

ප්‍රමාණය ඉක්මවා ශ්‍රී ලාංකිකයින් දියර කිරි පරිභෝජනය කරන බව සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. රජයේ පශූ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ...