විදෙස් පුවත්

ජපානයේ සිංහාසනයට ෆුමිහිටෝ කුමරු

ජපානයේ ෆුමිහියෝ කුමරු එරට සිංහාසනයේ මීළඟ උරුමකරුවා ලෙස නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. ජපානයේ සිංහාසනයට ෆුමිහිටෝ කුමරු ඔහු ජපානයේ...

එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍ය පුද්ගල නිදහසට අදාල ඇතැම් ඉස්ලාමීය නීති ලිහිල් කරයි

අවිවාහක යුවල් එක්ව වාසය කිරීමට තිබූ තහනම, මත්පැන් පානයට තිබුනු සීමා වැනි ඉස්ලාම් ධර්මය අවධාරණය කරන ඇතැම් නීතින් ලිහිල් කිරීමට...