කාරක සභා කිහිපයක් සඳහා සාමාජිකයින් නම් කෙරේ

කාරක සභා කිහිපයක් සඳහා සාමාජිකයින් නම් කරයි

කාරක සභා කිහිපයක් සඳහා සාමාජිකයින් නම් කරයි

කාරක සභා කිහිපයක් සඳහා ලැබී ඇති නාම යෝජනා අනුව සාමාජිකයින් නම් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදාළ කාරක සභාවලට නම් කරන ලද සාමාජික මන්ත්‍රීවරයින්ගේ නාම ලේඛනය නියෝජ්‍ය කථානායක අජිත් රාජපක්ෂ මහතා විසින් (22) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා.

ඊට අදාළ නිවේදනය පහතින්:
About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *