ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂට තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක්

ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂට තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක්

ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂට තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක්

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ශෂින්දු රාජපක්ෂ දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *