ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දෙයි

ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දෙයි

ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දෙයි

ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව වැවිලි කර්මාන්ත හා මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *