ගමනාගමනයට සුදුසු පරිදි මාර්ග KM 1,500ක් වැඩිදියුණු කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ගමනාගමනයට සුදුසු පරිදි මාර්ග KM 1,500ක් වැඩිදියුණු කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ගමනාගමනයට සුදුසු පරිදි මාර්ග KM 1,500ක් වැඩිදියුණු කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

මාර්ග කිලෝමීටර් 100,000 වැඩසටහන යටතේ ආරම්භ කර දැනට ඉදිකිරීම් අත්හිටුවා ඇති මාර්ග අතරින් ආරක්ෂිතව ගමනාගමනයට සුදුසු පරිදි කිලෝමීටර් 1,500ක් වැඩිදියුණු කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම කිලෝමීටර් 1,500යේ වැඩ කටයුතු 2024 වර්ෂයේ මුල් මාස 06 තුළ අවසන් කිරීමට නියමිතයි.

ඊට සම්පූර්ණ පිරිවැය වශයෙන් රුපියල් බිලියන 20ක් ඇස්තමේන්තු කර ඇති බව සඳහන්.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *