නිල සංචිත වත්කම් අඩු වෙලා – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

නිල සංචිත වත්කම් අඩු වෙලා - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

නිල සංචිත වත්කම් අඩු වෙලා - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය සියයට 4.4කින් අඩුවී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් ප්‍රකාශ කරයි.

මෙරට නිල සංචිත වත්කම් පසුගිය ජුලි මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 3,765ක් බවත් එය අගෝස්තු මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 3,598ක් දක්වා අඩුවී ඇති බවත් මහ බැංකුව මගින් පෙන්වා දී ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *