ආයුර්වේද සංශෝධන කෙටුම්පතේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙයි

පරාටේ නීතිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම සඳහා වන පනත පාර්ලිමේන්තුවේදි සම්මතයි

පරාටේ නීතිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම සඳහා වන පනත පාර්ලිමේන්තුවේදි සම්මතයි

ආයුර්වේද සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්ති ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොවන බැවින් ඒවා සම්මත කරගැනීම සඳහා විශේෂ බහුතරයක් සහ ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී තිබේ.

මෙම පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය නියෝජ්‍ය කථානායක අජිත් රාජපක්ෂ මහතා (10) පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුනි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *