විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන්න – ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය

මෙගා වොට් 100ක විදුලිය මිලදී ගැනීමට අනුමැතිය

මෙගා වොට් 100ක විදුලිය මිලදී ගැනීමට අනුමැතිය

පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ විදුලි සැපයුම සඳහා ඇති ඉල්ලුම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇතැයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

මේ හේතුවෙන් විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙසට පාරිභෝගිකයින්‌ගෙන් විදුලි බල මණ්ඩලය ඉල්ලා සිටියි.

මේ වනවිට දෛනිකව වැඩිම විදුලි ඉල්ලුමක් පවතින්නේ පස්වරු 06 සිට රාත්‍රී 08 දක්වා කාලය තුළය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *