ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ සැලැස්ම පිළිබඳව Fitch Ratings ආයතනයේ නිවේදනයක්

අයවැය ඉලක්ක සපුරාගැනීම අභියෝගයක් - ෆිච් රේටින්ග්ස්

අයවැය ඉලක්ක සපුරාගැනීම අභියෝගයක් - ෆිච් රේටින්ග්ස්

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ සැලැස්ම පිළිබඳව Fitch Ratings ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබේ.

එමගින් ඔවුන් පෙන්වාදෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ සැලැස්ම දේශීය රක්‍ෂණකරුවන්ගේ ආයෝජන සහ ද්‍රවශීලතා අවදානම අඩු කිරීමට ඉඩ ඇති බවය.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ යෝජනාව මගින් බැංකුවල ශ්‍රී ලංකා රුපියලෙන් නම් කරන ලද භාණ්ඩාගාර සුරැකුම්පත් තබා ගැනීම බැහැර කර ඇති අතර එමඟින් බැංකු වල දැනටමත් අවධාරණය කර ඇති ණය පැතිකඩ මත පීඩනය ලිහිල් වනු ඇතැයි සදහන් කෙරේ.

ෆිච් ශ්‍රේණිගත කරන ලද රක්‍ෂණකරුවන්ගේ විදේශ මුදල් රක්‍ෂණ ගිවිසුම් බැඳීම් බොහෝ දුරට ප්‍රතිරක්‍ෂණය කර ඇත.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *