සෞදි අරාබියේ කඩොලාන පැළ මිලියන 6කට අධික ප්‍රමාණයක් සිටුවයි

සෞදි අරාබියාවේ වෘක්ෂලතා සංවර්ධන සහ කාන්තාරකරණය පාලනය සඳහා වූ ජාතික මධ්‍යස්ථානය මගින් කඩොලාන පැළ මිලියන 6කට අධික ප්‍රමාණයක් සිටුවා ඇති බවට නිවේදනය කරයි.

මෙම කඩොලාන ගස් සිටුවීම සල්මාන් බින් අබ්දුලාසීස් අල් සවුද් රජු විසින් දියත් කරන ලද SaudiGreen වැඩසටහනේ කොටසකි, එය ඉදිරි වසරවලදී ගස් මිලියන 100 ක් දක්වා සිටුවීමට ඉලක්ක කරයි.

කඩොලාන ගස්වල පාරිසරික ප්‍රතිලාභ රාශියක් ඉස්මතු කරයි, ඒවා දේශීය දේශගුණික උෂ්ණත්වය සහ ආර්ද්‍රතාවය අඩු කිරීමට, වෙරළ ඛාදනය වීමෙන් ආරක්ෂා කිරීමට, ජලයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ සතුන් සහ ශාක සඳහා ස්වාභාවික වාසස්ථාන සැපයීමට උපකාරී වේ.

කඩොලාන ගස් සිටුවීමේ ක්‍රියාවලියේ සාර්ථකත්වය සහ නිසි ගස් වර්ධනය සහතික කිරීම සඳහා දැඩි විද්‍යාත්මක ප්‍රමිතීන් අනුගමනය කරන බවට එම මධ්‍යස්ථානය අවධාරණය කරයි.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පහත සම්බන්ධකයට පිවිසෙන්න

https://www.linkedin.com/posts/mohammed-alqahtani-603a36a4_saudiarabia-mangrove-saudigreen-activity-7088266354297909248-6FS7?utm_source=share&utm_medium=member_android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *