ශිෂ්‍යත්වයට – උසස් පෙළට දින නියම වේ

ශිෂ්‍යත්වයට - උසස් පෙළට දින නියම වේ

ශිෂ්‍යත්වයට - උසස් පෙළට දින නියම වේ

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 2023 ඔක්තෝබර් 25වැනි දින පැවැත්වෙන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා පවසයි.

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ – 2023 විභාගය නොවැම්බර් 27 වැනි දින සිට දෙසැම්බර් 21 වැනි දින දක්වා පැවැත්වෙන බවද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *