ග්‍රාම නිලධාරීන්ට සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුර ලබා දෙමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

දිවයින පුරා ග්‍රාම නිලධාරී පුරප්පාඩු 2400ක් - ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

දිවයින පුරා ග්‍රාම නිලධාරී පුරප්පාඩු 2400ක් - ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ස්ථිර සහ සක්‍රීය සේවයේ නියුතු සියලුම පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරියෙක්ම නිල බලයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ සාමදාන විනිශ්චයකාරවයෙක් කරමින් අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්‍ෂ මහතා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

1978 අංක 2 දරණ අධිකරණ සංවිධාන පනතේ 45(1අ) වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 61 වන වගන්තිය යටතේ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා 2023 අංක 1 දරණ සාමදාන විනිශ්චයකාර නියෝග යනුවෙන් මෙය හදුන්වා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *