අවුරුදු 40ට වැඩි කොළඹ මහල් නිවාස ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික වාර්තාවක්

අවුරුදු 40ට වැඩි කොළඹ මහල් නිවාස ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික වාර්තාවක්

අවුරුදු 40ට වැඩි කොළඹ මහල් නිවාස ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික වාර්තාවක්

වසර 40ට වැඩි සියලුම මහල් නිවාසවල නිවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කිරීමට රජය සූදානම් වේ.

රජයේ පිළිගත් ආයතනයක් මගින් අදාළ තට්ටු නිවාස ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට නියමිතය. ඒ අනුව අනාරක්ෂිත බව තහවුරු වුවහොත් අදාළ නිවාස සංකීර්ණ සම්බන්ධයෙන් 2003 අංක 24 දරන සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරි පනතේ 10වන වගන්තියෙන් නිවාස අමාත්‍යවරයාට පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව එම දේපළ අත්පත් කර ගැනීමට හැකියාව ඇති බව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා පැවසීය.එම තාක්ෂණික වාර්තාවේ නිර්දේශ පරිදි එම නිවාස සංකීර්ණ ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීමට හෝ අලුත්වැඩියා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *