කොළඹ මහල් ගොඩනැගිලි කිහිපයක් කඩා වැටීමේ අවදානමක්

කොළඹ මහල් ගොඩනැගිලි කිහිපයක් කඩා වැටීමේ අවදානමක්

කොළඹ මහල් ගොඩනැගිලි කිහිපයක් කඩා වැටීමේ අවදානමක්

රජයේ අමාත්‍යාංශ සහ ආයතන යටතේ පාලනය වන මහල් ගොඩනැගිලි කිහිපයක් කඩා වැටීමේ අවදානමක් ඇතැයි අනාවරණය වේ.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා තිබෙන මෙම මහල් ගොඩනැගිලිවල නිවාස ඒකක 908ක් තිබෙන බව කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් කළ සමීක්ෂණයකදී අනාවරණය වී ඇත.මෙම මහල් නිවාස කොළඹ, තිඹිරිගස්යාය, කොළොන්නාව, රත්මලාන සහ මොරටුව යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල පිහිටා තිබේ.

මෙම මහල් ගොඩනැගිලි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, කොළඹ මහ නගර සභාව, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ ස්වාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය යටතේ පාලනය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *