ආගමික සංහිඳියාව රකින්න විශේෂ පොලිස් ඒකකයක්

ආගමික සංහිඳියාව රකින්න විශේෂ පොලිස් ඒකකයක්

ආගමික සංහිඳියාව රකින්න විශේෂ පොලිස් ඒකකයක්

ආගමික සංහිඳියාවට බාධා කරන කණ්ඩායම් පිළිබඳව පරික්ෂණ කිරිමට වහාම ක්‍රීයාත්මක වන පරිදි විශේෂ පොලිස් ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරිමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ තිරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

අදාළ කණ්ඩායම් වල මෙවැනි ක්‍රියා සංවිධානාත්මකව කරන ක්‍රියා මිස අහඹු ක්‍රියා නොවන බවට ජනාධිපතිවරයා ලද බුද්ධි තොරතුරු මත බව සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *