දින නියමයක් නොමැතිව තැපැල් ඡන්දය කල් දමයි

දින නියමයක් නොමැතිව තැපැල් ඡන්දය කල් දමයි

දින නියමයක් නොමැතිව තැපැල් ඡන්දය කල් දමයි

තැපැල් ඡන්දය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

නියමිත මුදල් ගෙවන තෙක් තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීම රජයේ මුද්‍රණාලය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති නිසා (15) දිනයේදී තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදාහැරීමට නොහැකි වන බව මැතිවරණ කොමිසම පක්ෂ ලේකම්වරුන්ට දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *