විශ්‍රාම ගැන්වීම සඳහා නිකුත්කළ ගැසට් නිවේදනය විශේෂඥ වෛද්‍යවරු හා වෛද්‍යවරුන් සඳහා අත්හිටුවයි

පුහුණුවට විදේශගතවූ වෛද්‍යවරුන් 215කු සේවය අතහැරීම නිසා මිලියන 200ක පාඩුවක්

පුහුණුවට විදේශගතවූ වෛද්‍යවරුන් 215කු සේවය අතහැරීම නිසා මිලියන 200ක පාඩුවක්

රාජ්‍ය සේවකයින් වයස අවුරුදු 60දී විශ්‍රාම ගැන්වීම සඳහා නිකුත්කළ ගැසට් නිවේදනය විශේෂඥ වෛද්‍යවරු හා වෛද්‍යවරුන් සඳහා පමණක් ජනවාරි මස 25වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කළේය.

විශේෂඥ වෛද්‍යවරු 176 දෙනෙකු විසින් ගොනුකළ රිට් පෙත්සමක් සලකාබැලීමෙන් අනතුරුව අධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කළේය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *