උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා 80% පාසල් පැමිණීම අනිවාර්යයි

ලබන 17 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට උසස් පෙළ උපකාරක පංති තහනම් - විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

ලබන 17 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට උසස් පෙළ උපකාරක පංති තහනම් - විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

2023 වර්ෂයේ සිට උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා 80% පාසල් පැමිණීම අනිවාර්ය බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

කෙසේ වෙතත්, 2022 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා 80% පැමිණීම තහවුරු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නොවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *