ලංගම මෙන්ම පෞද්ගලික බස් රථ දෙකෙහිම සංශෝධිත මගී බස් ගාස්තු ප්‍රදර්ශනය කිරීම අනිවාර්යයි

ලංගම මෙන්ම පෞද්ගලික බස් රථ දෙකෙහිම සංශෝධිත මගී බස් ගාස්තු ප්‍රදර්ශනය කිරීම අනිවාර්යයි

ලංගම මෙන්ම පෞද්ගලික බස් රථ දෙකෙහිම සංශෝධිත මගී බස් ගාස්තු ප්‍රදර්ශනය කිරීම අනිවාර්යයි

සංශෝධිත මගී බස් ගාස්තු අගෝස්තු 9 අඟහරුවාදා සිට ලංගම මෙන්ම පෞද්ගලික බස් රථ දෙකෙහිම ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව (NTC) පවසයි.

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවෙහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය නිලන් මිරැන්ඩා පැවසුවේ මෙය අනිවාර්ය වන අතර බස්රථ බහුතරයක් ඊට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වී ඇති බවයි.

(090 සිට බස් රථවල සංශෝධිත බස් ගාස්තු ඇතුළත් දැන්වීම් ඇලවීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව එහිදී පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *