කන්නයේ වී මිල නියම කරයි

වී අස්වනු මිලදී ගැනීම සඳහා පළමු අදියර යටතේ රු.මි. 2000ක්

වී අස්වනු මිලදී ගැනීම සඳහා පළමු අදියර යටතේ රු.මි. 2000ක්

වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් මෙවර යල කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමෙි දී වී කිලෝවකට උපරිම මිලක් නියම කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව නාඩු වී කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 120කටත්, සම්බා හා කැකුළු වී කිලෝවක් රුපියල් 125කටත්, කීරි සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 130කටත් මිල දී ගැනීමට තීරණය කළ බව වී අලෙවි මණ්ඩලය සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *