ආදාහනය විරුද්ධව තව්හීඩද් ජමාත් සංවිදානය කර තිබු උද්ගෝෂණය සඳහා මුස්ලිම් සමාජයෙන් දැඩි විරෝදයක්

ආදාහනය විරුද්ධව තව්හීඩද් ජමාත් සංවිදානය කර තිබු උද්ගෝෂණය සඳහා මුස්ලිම් සමාජයෙන් දැඩි විරෝදයක්

ආදාහනය විරුද්ධව තව්හීඩද් ජමාත් සංවිදානය කර තිබු උද්ගෝෂණය සඳහා මුස්ලිම් සමාජයෙන් දැඩි විරෝදයක්

මළසිරුරු ආදාහනය විරුද්ධව සිලෝන් තව්හීඩද් ජමාත් සංවිදානය විසින් අද දින කොළඹ ප්‍රදේශයේ සංවිදානය කර තිබු උද්ගෝෂණය සඳහා මුස්ලිම් සමාජයෙන් දැඩි විරෝදයක් එල්ල වෙමින් පවතී .

මෙම විරෝධතා සංවිදානයට සහභාගී නොවන ලෙසට, වක්ෆ් සභාව විසින් සියලුම පල්ලි පරිපාලක කමිටුවලට සහ මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් ඉල්ලීම් කර ඇත.

එමෙන්ම සමාජ ක්‍රියාකාරීන්,මුස්ලිම් කවුන්සිලය සහ සමස්ත ලංකා ජමියාතුල් උලමා සංවිධාන විසින් ද මෙම උද්ගෝෂණයට විරුද්ධව අදහස් පලකර ඇත.

ආදාහනය විරුද්ධව තව්හීඩද් ජමාත් සංවිදානය කර තිබු උද්ගෝෂණය සඳහා මුස්ලිම් සමාජයෙන් දැඩි විරෝදයක්

ආදාහනය විරුද්ධව තව්හීඩද් ජමාත් සංවිදානය කර තිබු උද්ගෝෂණය සඳහා මුස්ලිම් සමාජයෙන් දැඩි විරෝදයක්

ආදාහනය විරුද්ධව තව්හීඩද් ජමාත් සංවිදානය කර තිබු උද්ගෝෂණය සඳහා මුස්ලිම් සමාජයෙන් දැඩි විරෝදයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *