ජෝ බයිඩෙන් ජයග්‍රහණයෙන් පසු කළ කතාව (victory speech)

අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්

අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්

ඊයේ ඇමරිකානු ජනපතිවරණය ජයග්‍රහණය කළ ඩිමොක්‍රටික් අපේක්ෂක ජෝ බයිඩෙන් ජයග්‍රහණයේ කතාව කළ අයුරු වීඩියෝව පහතින්:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *