බ්‍රිතාන්‍යයෙන් කොටින්ට තල්ලුවක් – කොටි තහනම ඉවත් කරයි

බ්‍රිතාන්‍යයෙන් කොටින්ට තල්ලුවක් - කොටි තහනම ඉවත් කරයි

බ්‍රිතාන්‍යයෙන් කොටින්ට තල්ලුවක් - කොටි තහනම ඉවත් කරයි

බි‍්‍රතාන්‍යයේ තහනම් සංවිධාන සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාග සිදු කරන අභියාචනාධිකරණ කොමිසම බි‍්‍රතාන්‍ය තුළ LTTE සංවිධානය තවදුරටත් ත‍්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් ලෙස හැදින්විය නොහැකි බවට තීන්දුවක් ලබාදී තිබෙනවා.

LTTE සංවිධානය තවදුරටත් තහනම් සංවිධානයක් ලෙස බි‍්‍රතාන්‍ය තුළ තහනම් කිරීමට ප‍්‍රමාණවත් සාක්ෂි නොමැති බවයි එම අභියාචනාධිකරණ කොමිසම බි‍්‍රතාන්‍ය රජයට දැනුම් දී ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *