100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

දිලන්ත මාලගමුව ස්පාඤ්ඤයේ ජය සලකුණු තබයි

dilantha malagamuwa

දිලන්ත මාලගමුව

දිලන්ත මාලගමුව ස්පාඤ්ඤයේ ජය සලකුණු තබයි

දිලන්ත මාලගමුව ස්පාඤ්ඤයේ පැවති Lamborghini Super Trofeo European Champioship හීදී
පළමු තරගයෙන් ඔහුගේ ශ්‍රේනියේ තුන්වැනි ස්‍ථානය ලබාගත්තේය.

තවද Lamborghini Super Trofeo ශූරතාවයේ දෙවන තරගයේදී දෙවන ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට සමත් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *