100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

මුස්ලිම්වරුන්ට සිකුරාදා පල්ලිය යෑමට සීමා

මුස්ලිම්වරුන්ට සිකුරාදා පල්ලිය යෑමට සීමා

මුස්ලිම්වරුන්ට සිකුරාදා පල්ලිය යෑමට සීමා

පවතින තත්වය හේතුවෙන් මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ජුම්ආ නැමදුම් සඳහා අනුමත සංඛ්‍යාව යළි 50 දක්වා අවම කර තිබෙනවා.

මුස්ලිම්වරුන්ට සිකුරාදා පල්ලිය යෑමට සීමා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *