උපාධිධාරීන් 50,000 ක් හා අඩු ආදායම්ලාභින් 100,000 කට රැකියා කඩිනමින්…

උපාධිධාරීන් 50,000 ක් හා අඩු ආදායම්ලාභින් 100,000 කට රැකියා කඩිනමින්

උපාධිධාරීන් 50,000 ක් හා අඩු ආදායම්ලාභින් 100,000 කට රැකියා කඩිනමින්

මහ මැතිවරණය හේතුවෙන් නතර කෙරුණු, උපාධිධාරීන් හා අඩුආදායම්ලාභින්ට රැකියා ලබා දීමේ වැඩසටහනෙහි පත්වීම් ප්‍රදානය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබේ.

එම පත්වීම්ලාභීන්ට සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා සිට සේවයට වාර්තා කිරීමට දැනුම් දෙන බවද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි. රැකියා ලාභීන්ගේ නාම ලේඛනය ලබන ඉරිදා ( 16) වැනිදා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලීය වෙබ් අඩවියේ පළ කරනු ලබන අතර තෝරාගනු ලැබූවන් සඳහා පත්වීම් ලිපි යැවීම සඳුදා ( 17) ආරම්භ කෙරේ.

එමෙන්ම සුදුසුකම් ලැබූ උපාධිධාරීන්ගේ නම් ලේඛනයේ නොමැති නම් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලෙයන් විමසිය හැකි බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්ය. උපාධිධාරීන්හට රැකියා 50,000 ක් හා අඩුආදායම්ලාභී 100,000 කට රැකියා ලබා දීම සඳහා මහ මැතිවරණයට පෙර රජය සැළසුම් කර තිබිණි. ඒ සම්බන්ධව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනය ඉහත දැක්වෙයි.

 

රැකියා 150,000 පත්වීම් ප්‍රදානය කඩිනමින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *