මධුමාධව අයි.ටී.එන් එකේ පොර වෙන්න ගිහින් චොර වෙයි.!

මධුමාධව

මධුමාධව

පසුගිය සිකුරාදා අයි.ටී.එන්. නාලිකාවෙ විකාශනය වු වැඩසටහනකට සහභාගී වීමට පැමිණි මධුමාධව අරවින්ද පොරක් වෙන්න ගිහින් චොර වුනී.

සිදුවුයේ කුමක්ද? සමිපුර්ණ වීඩියෝව පහලින් නරඹන්න.!

https://www.youtube.com/watch?v=69i-XFPtB_g&start=476&end=660

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *