ළමා අපයෝජන සම්බන්ධ නීති මෘදු වැඩියි : දඬුවම් සංශෝධනය කළ යුතුයි – ආරක්ෂක ලේකම්

ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරනවා - ආරක්ෂක ලේකම්

ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරනවා - ආරක්ෂක ලේකම්

සියලු ආකාරයේ අපයෝජනයන්ගෙන් ළමයින් ආරක්ෂා විය යුතු අතර ඔවුන් සඳහා වඩා සුරක්‍ෂිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන බව ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සහ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය එක්ව සංවිධානය කළ රැස්වීමකදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියා.

පාසල් ළමුන් මත්ද්‍රව්‍ය උවදුරින් වැළැක්වීමට කටයුතු කිරීම සඳහා පාසල්වල කමිටු පිහිටුවීම සඳහා දැනටමත් සාකච්ඡා පවත්වා ඇති බව ආරක්ෂක ලේකම්වරයා සඳහන් කළා.

2015 සිට 2019 දක්වා කාලය තුළ ළමා අපයෝජන සම්බන්ධ පැමිණිලි 47, 177 ක් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය වෙත ලැබී ඇති බව අනාවරණය විය. ඊට අමතරව 1929 ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ ඇමතුම් අංකයට වාර්ෂිකව පැමිණිලි 550,000 ක් ලැබී ඇති බවයි මෙම රැස්වීමේදී සඳහන් කෙරුණේ.

පවත්නා නීති වල පවත්නා මෘදුභාවය හා යුක්තිය ඉටු කිරීමේ අකාර්යක්ෂම බව පිළිබඳව සියලු දෙනා එකඟ වනු ඇත. එම නිසා වැරදිකරුවන් වැරදි කිරීම සඳහා වන පෙළඹවීම වැළැක්වීම සඳහා වැරදිකරුවන්ට එරෙහිව ඇති දඬුවම් සංශෝධනය කිරීම අවශ්‍ය බව ආරක්ෂක ලේකම්වරයා තවදුරටත් අවධාරණය කර සිටියා.
-citizen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *