කැළණියෙන් මතු වූ නාගයා ගෙනා කරඩුවේ යට ගහලා තියෙන්නේ Made in China කියලා (Video)

කැළණියෙන් මතු වූ නාගයා ගෙනා කරඩුවේ යට ගහලා තියෙන්නේ Made in China කියලා

කැළණියෙන් මතු වූ නාගයා ගෙනා කරඩුවේ යට ගහලා තියෙන්නේ Made in China කියලා

කැළණියෙන් මතු වූ නාගයා පිළිබඳ තිස්ස ජනනායක සර්ගේ කතාව.

වීඩියෝව පහතින් 👇👇

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *