ෆේස්බුක් එකෙන් එලියට ආ කුරුණෑගල නගරාධිපතිගේ නිරුවත..!

ෆේස්බුක් එකෙන් එලියට ආ කුරුණෑගල නගරාධිපතිගේ නිරුවත..!

කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර සංජීව පෙරේදා මාධ්‍ය හමුවක් තබා පවසා තිබුණේ “ඩෝසර් කළේ හෝටලයක්‍, ඒකෙ කිසිම පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් නෑ, අනවසර ඉදිකිරීමක් ” කියා ය.

👇පහළ තියෙන්නේ ඔහු 2018 අවුරුද්දේ ඔය හෝටලය මහ නගර සභාවට පවර ගත් බවත් , එය පුරා විද්‍යාත්මක උරුමයක් බව සටහන් කර ඔහුගේ ෆේස්බුක් පිටුවේ දාපු සටහනක screenshots ය .

ෆේස්බුක් එකෙන් එලියට ආ කුරුණෑගල නගරාධිපතිගේ නිරුවත..!

ෆේස්බුක් එකෙන් එලියට ආ කුරුණෑගල නගරාධිපතිගේ නිරුවත..!

ෆේස්බුක් එකෙන් එලියට ආ කුරුණෑගල නගරාධිපතිගේ නිරුවත..!

ඔහුගේ එම සටහනට මෙවන් ආකාරයේ අදහස් ද පලවී තිබුණි .

සටහන බුකියේ වයිරල් වීමෙන් පසු ,දැන් ඉවත් කරගෙන ඇත.

අනුවර්තනය : Deshan Nimrod

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *