18 වංගුව

18 වංගුව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ (පැරග්ලයිඩිං) පැරෂුට් අත්දැකිම් ලබා ගැනිම සදහා ව්‍යාපෘතියක්

මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට විෂ්මිත අත්දැකිමක් ලබාදෙමින් සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සදහා 18 වංගුව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. කුරුල්ලෙකු...