ෆින්ලන්තය

එකම රටක්, එකම නීතියක් – අකුරටම ක්‍රියාත්මක රටක්

ෆින්ලන්ත අගමැතිනිය වන සන්නා මැරින් මහත්මිය සහ පවුලේ අය රජයේ වියදමින් උදෑසන ආහාරය ගැනීම ගැන පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භ කොට ඇත....