ෆින්ලන්තය

NATO සංවිධානයේ සාමාජිකයකු වීමට ෆින්ලන්තයට අනුමැතිය

උතුරු අත්ලාන්තික් ගිවිසුම් සංවිධානය හෙවත් ‘නේටෝ’ සංවිධානයේ සාමාජිකයකු වීමට ෆින්ලන්තයට අනුමැතිය ලබා දීමට තුර්කි පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කර තිබේ. ෆින්ලන්තයට ‘නේටෝ’...

ෆින්ලන්තය හා ස්වීඩනය නිල වශයෙන් නේටෝවට එක් වෙයි.

ෆින්ලන්තය සහ ස්වීඩනය නේටෝ ප්‍රවේශ ප්‍රොටෝකෝලයට විධිමත් ලෙස අත්සන් තැබූ අතර, එය සන්ධානයේ ඔවුන්ගේ සාමාජිකත්වය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය...

මහා බ්‍රිතාන්‍යය, ෆින්ලන්තය සහ ස්වීඩනය සමඟ නව ආරක්ෂක සහයෝගිතා ගිවිසුමකට

මහා බ්‍රිතාන්‍යය, ෆින්ලන්තය සහ ස්වීඩනය සමඟ නව ආරක්ෂක සහයෝගිතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීය. එම ආරක්ෂක ගිවිසුමට අනුව, ෆින්ලන්තයට හෝ ස්වීඩනයට හෝ...