ළමා අපයෝජනය

සෑම පැය 2කට වරක්ම දරුවෙකු අපයෝජනයට ලක් වෙයි, 70% ක්ම ළඟම ඥාතීන් අතින්

සෑම පැය 2කට වරක්ම මෙරට දරුවෙකු අපයෝජනයට ලක් වන බව පොලීසිය පවසයි. පොලීසිය සඳහන් කළේ, ළමා අපයෝජනයන්ගෙන් 70% ක්ම ළඟම...