හෝටල්

ජනවාරියේ විදුලි බිල වැඩිවුවහොත් තවත් ව්‍යාපාර ස්ථාන 20,000ක් වැසී යෑමේ බරපතළ අවදානමක

විදුලිය බිල ලබන මාසයේදී 70% කින් වැඩිවීමත් සමග විවිධ කර්මාන්තශාලා, හෝටල් ආපන ශාලා ඇතුළු ව්‍යාපාර ස්ථාන තවත් විසි දහසක් පමණ...

පාන් පිටි, බිත්තර, මස්, මාළු හිඟය හේතුවෙන් රටපුරා හෝටල් 10,000ක් වැසී ගොස්

රටපුරා හෝටල් 30,000න් 10,000ක් පමණ පාන් පිටි, බිත්තර, මස්, මාළු හිඟය හේතුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැසී ගොස් ඇතැයි සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ...

“විදෙස් සංචාරකයින්ට පමණයි” හෝටල්වලට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියෙන් දැනුම් දීමක්

සංචාරක පහසුකම් සපයන ආයතන දේශීය සංචාරකයින් නොසලකමින් "විදෙස් සංචාරකයින්ට පමණයි" යන ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය...