හෝටල්

“විදෙස් සංචාරකයින්ට පමණයි” හෝටල්වලට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියෙන් දැනුම් දීමක්

සංචාරක පහසුකම් සපයන ආයතන දේශීය සංචාරකයින් නොසලකමින් "විදෙස් සංචාරකයින්ට පමණයි" යන ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය...

විදෙස් රටවල සිට පැමිණෙන ලාංකිකයන් බලහත්කාරයෙන් හෝටල්වල නිරෝධායනයට ලක් කරන පුවත අසත්‍යයක් – යුධ හමුදාපති

විදෙස් රටවල සිට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් බලහත්කාරයෙන් හෝටල්වල නිරෝධායනයට ලක් කරන බවට සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන පුවත අසත්‍යය බව යුධ...