සීමා නිර්ණය

දැන් ඒ මැතිවරණය ඉවරයි; ඉතිරි වී ඇත්තේ මරණ සහතිකය ලියන එක පමණයි – මහින්ද දේශප්‍රිය

දැන් ඉතිරි වී ඇත්තේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේ මරණ සහතිකය ලිවීම පමණක් යැයිද ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ළඟදීම නිකුත් වනු ඇතැයිද...

සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාවේ සුළුතර ජන නියෝජන කිසිවෙක් නැහැ

රජය අළුතින් පත්කර ඇති සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාවෙහි සුළුතර ජන කොටස් නියෝජනය කරන කිසිදු සාමාජිකයෙක් නොමැති බව පෙන්වා දී ඇත....