සැහැල්ලු ගුවන් යානය

සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් කිඹුලාපිටියට වැටෙයි; සමාගමේ ගුවන් මෙහෙයුම් නවතයි

දඹුල්ලේ සිට කොග්ගල දක්වා පියාසර කළ සකුරායි පෞද්ගලික ගුවන් සමාගමට අයතු සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් හදිසියේ සිදු වූ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන්...

හදිසියේ පයාගල වෙරළ තීරයට ගොඩබැස්සූ සැහැල්ලු ගුවන් යානය

සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් හදිසියේම උතුරු පයාගල වෙරළ තීරයට ගොඩබස්වා තිබේ. එම ගුවන් යානය සිවිල් ගුවන් සමාගමට අයත් යානයක් බව මේ...