සාමාන්‍ය පෙළ

O/L සිසුන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

O/L සිසුන්ගේ ප්‍රවේශ පත්‍රවල යම් සංශෝධනයක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා තවදුරටත් අවකාශය පවතින බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත්...