ස්ථාන මාරුවීම්

තමාගේ නිත්‍ය සේවා ස්ථානය වන පාසල්වලින් බැහැරව සේවය කරන ගුරුවරුන්‍ගේ අනුයුක්තය දීර්ඝ කරයි

මෙම වර්ෂය තුළදී විවිධ හේතු මත තමාගේ නිත්‍ය සේවා ස්ථානය වන පාසල්වලින් බැහැරව ලබන 31වන දින දක්වා වෙනත් පාසල්වල සේවය...

පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 260කට ස්ථාන මාරුවීම්

පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 260කු සඳහා ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසයි. එකී පිරිස අතර පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 50කු සහ...

You may have missed