ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස්

Standard & Poor’s ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් සමාගම ශ්‍රී ලංකාව “D” දක්වා පහත දමයි

ශ්‍රී ලංකාව ඉකුත් සැප්තැම්බර් මස 14 සහ 28 බැඳුම්කර සඳහා ගෙවීමට තිබූ පොලී මුදල් වාරික දෙකක් ගෙවීම අතපසු කිරීමත් සමග...

ලොව ප්‍රධානතම ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනයක් වන S&P, ශ්‍රී ලංකාව පහළ දමයි

ලොව ප්‍රධානතම ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනයක් වන S&P(ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස්) ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල B- කාණ්ඩයේ CCC+...