සංචාරකයින්

පිදුරුතලාගල යළි සංචාරකයන් සඳහා විවෘත කරයි

දිවයිනේ උසින් වැඩිම සහ අංශක බිංදුව ‍පිහිටා ඇති නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්යේ පිදුරුතලාගල කදු ප්‍රදේශය නැවත සංචාරකයින් සදහා විවෘත කිරීම සිදු කළ...

2023 වසරේ ගෙවුනු මාස 09 තුළ සමස්ත සංචාරක ඉපැයීම් වල ඉහල වර්ධනයක්

2023 වසරේ මුල් මාස 09 තුළ සමස්ත සංචාරක ඉපැයීම් වටිනාකම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.45ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව...

සංචාරක ආකර්ෂණය ඇති ලොව හොඳම දූපත් 50 අතර ශ්‍රී ලංකාව 13වැනි ස්ථානයට

සංචාරක ආකර්ෂණය අතින් ලබා තිබෙන ස්ථානය යළිත් වරක් තහවුරු කර ගනිමින් සංචාරය කිරීමට ලොව හොඳම දූපත් 50 අතරට ශ්‍රී ලංකාවද...