සංචාරකයින්

සංචාරකයින් පැමිණෙන ප්‍රදේශවල විශේෂ වැටලීම්

සංචාරකයින් වැඩිවශයෙන් පැමිණෙන ප්‍රදේශවල විශේෂ වැටලීම් සිදු කිරීමට කිරීමට තීරණයක් ගෙන තිබේ. පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂක වැටලීම් සහ විශේෂ විමර්ශන...

පිදුරුතලාගල යළි සංචාරකයන් සඳහා විවෘත කරයි

දිවයිනේ උසින් වැඩිම සහ අංශක බිංදුව ‍පිහිටා ඇති නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්යේ පිදුරුතලාගල කදු ප්‍රදේශය නැවත සංචාරකයින් සදහා විවෘත කිරීම සිදු කළ...

2023 වසරේ ගෙවුනු මාස 09 තුළ සමස්ත සංචාරක ඉපැයීම් වල ඉහල වර්ධනයක්

2023 වසරේ මුල් මාස 09 තුළ සමස්ත සංචාරක ඉපැයීම් වටිනාකම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.45ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව...